Salvestused ja ettekanded jäävad sellel lehel kättesaadavaks 26. veebruarini 2021.

Töötuba on mõeldud neile, kelle ametiülesannete hulka KOV-is kuulub andmete haldamine, turvaline säilitamine, andmevahetuse ja andmete avaldamise korraldamine.

Eesmärk on anda ülevaade andmehaldusega seotud kohustustest, mis on tingitud muutustest õigusruumis ning riigi andmepoliitikast. Käsitletakse ka seoseid KOV küber- ja andmekaitse alaste kohustustega. Töötoas saab ülevaatliku info ja nõuandeid, kuidas KOV-s andmetega seonduvaid kohustusi täita ning kavandada KOV tööprotsesse kõige ladusamal moel.

Oodatud on nii infosüsteemide kui dokumendihalduse eest vastutavad töötajad, samuti spetsialistid, kes osutavad omavalitsusele vastavat teenust lepingu alusel.

9.50 - 10.00 Keskkonda logimine ja tehniline kontroll
10.00 - 10.05 Sündmuse avamine ja praktiline info
10.05 - 10.40

Tervitussõnad ning ettekanne: Tänane olukord andmehalduse (sealhulgas avaandmete) vaates, 2021-22 eesmärgid ning suunad
Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

10.40 - 11.10

Mis on avaandmed? Suuremad muutused AvTSis (Avaliku teabe seadus), Ava-andmete teabevärava tutvustus ja kasutusjuhud
Sigrit Siht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

11.10 - 11.50

Andmehalduse eesmärgid, tegevused, vahendid ja kokkupuutepunktid infohaldusega
Veiko Berendsen, Statistikaamet

11.50 - 12.10 Sirutuspaus
12.10 - 12.40

Andmekirjelduste loomise ja haldamise töövahend RIHAKE - selle eesmärk ja kasutus
Riho Kerge, Riigi Infosüsteemi Amet

12.40 - 13.20

KOV kohustused andmehalduses ja töökorraldus andmekaitse tagamiseks
Liisa Ojangu, Andmekaitse Inspektsioon

Oma kogemust andmehalduse ja -kaitse korraldamisel kommenteerib omavalitsuse esindaja (Indrek Eensaar, Saue vald)

13.20 - 14.00

Infoturbe ülesanded ja nende seos turvalise andmehaldusega
Ilmar Toom, Riigi Infosüsteemi Amet

14.00 - 14.45 Lõunapaus
14.45 - 16.30

Arutelu: Kuidas andmehalduse protsesside korrastamisega ja ülesannete määratlemisega KOVis algust teha, tegevuskava plaanimine 
Arutelu juhendavad Veiko Berendsen (Statistikaamet), Ott Velsberg (MKM), Henri Pook (Linnade ja Valdade Liit). 

Arutelus selguvad ettepanekud on sisendiks andmehalduse korraldust toetavate tegevuste, sh koolituste plaanimisel
16.30 Ütleme head aega!

Lisamaterjal: Andmekooli tutvustus (PDF)

Kaaskorraldavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Open Knowledge Estonia.


LISAINFO:

Piret Aro
EL struktuuritoetuse toetusskeemi juht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0298
e-mail: piret.aro@ria.ee
  Kristin Lillemäe
Seminari projektijuht
Publicon konverentsid
tel: +372 5668 3986
e-mail: kristin@publicon.ee
 

Registreerimisega seotud küsimused
tel: +372 5919 2019
e-mail: ria@publicon.ee